Gweithdai

**DYDDIADAU NEWYDD GWEITHDAI Y GWANWYN  2019 AR GAEL NAWR**

GWYBODAETH AR GYFER GWEITHDY PARATOI PYSGOD

A ydych yn ansicr ynghylch coginio a pharatoi pysgod? A ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth? Os felly, dyma’r dosbarth i chi. Mae’r cwrs paratoi pysgod newydd hwn yn gyflwyniad rhagorol i bysgod. Yn ein dosbarth byddwn yn defnyddio dewis eang o fwyd môr ffres a lleol (hyd y gallwn) a dangos i chi sut i’w baratoi o’r dechrau’n deg. Byddwn yn trafod tarddiant y pysgod, sut i brynu’r pysgod gorau a sut i’w coginio drwy eu stemio, ffrio mewn padell, grilio neu bobi.

Mae syniad ar led bod paratoi a choginio pysgod yn anodd. Ond, gyda rhywfaint o arweiniad, ymarfer ȃ chyllell dda, gellwch feistroli’r gelfyddyd o ffiledu pysgod a dysgu mwy am ddulliau gwahanol o goginio sy’n sicrhau bod eich pysgod yn parhau i fod yn llaith ac yn flasus. Crefft i’w dysgu yw ffiledu pysgod ac o’i meistroli bydd gennych sgil am oes i’ch galluogi i greu dysglau hyfryd o bysgod ffres.

Yn y dosbarth byddwn yn eich cyflwyno i gynaladwyedd pysgod. Byddwch yn dysgu am wahanol gategorϊau o bysgod a beth i chwilio amdano wrth brynu pysgod ffres. Byddwch yn mwynhau 4 sesiwn dwys o brofiad ymarferol dan arweiniad ein cogydd talentog Pawel a’r swyddog hyfforddi profiadol Rhiannon.

SGILIAU Y BYDDWCH YN EU DYSGU

Dewis pysgod o ansawdd da

Sgiliau ȃ chyllell

Dirberfeddu a glanhau pysgod

Ffiledu amrywiaeth o bysgod lleden

Blingo pysgod lleden

Ffiledu amrywiaeth o bysgod crwn

Gydol y dydd byddwch yn mwynhau bwydlen flasu o’r dysglau amrywiol y byddwn yn eu paratoi a’u coginio gyda’n gilydd. Yn ogystal ȃ thechnegau coginio sylfaenol, byddwn hefyd yn trafod rhai ryseitiau gwych.

Mae ein dosbarthiadau yn gyfuniad o waith ymarferol ac arddangos. Byddwn yn digennu, diberfeddu a glanhau pysgod (yn ôl eich dymuniad) yn ogystal ȃ pharatoi’r dysglau terfynol. Mae’r dosbarthiadau’n addas ar gyfer dechreuwyr a chogyddion canolradd sy’n awyddus i drin pysgod yn fwy hyderus. Cyfyngir pob cwrs i 6 o bobl er mwyn rhoi cyfle i bob un gymryd rhan.

Bydd pob dosbarth yn cynnwys te, coffi a chinio o bysgod ffres. Byddwn yn dechrau am 10.30am ac yn gorffen oddeutu 3.00pm. Fe gewch fynd ȃ’r pysgod a baratowyd gennych, ynghyd ȃ phecyn o ryseitiau, adref.

Byddwn yn darparu popeth sy’n angenrheidiol ar gyfer y gweithdy, ond os hoffech ddefnyddio eich cyllell bysgod eich hun mae croeso i chi wneud hynny. Dewch ȃ bag bwyd rhew hefyd.

GWEITHDAI 

Lawr lwythwch y  FFURFLEN GOFRESTRI yma

DYDDIADAU NEWYDD GWEITHDAI Y GWANWYN  2019

DYDDIADAU CYRSIAU 2019

Paratoi Pysgod   (£95) LLAWN

Dydd Mercher 13 Mawrth 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Paratoi Pysgod Lefel Uwch (£125) LLAWN

Dydd Mercher 20 Mawrth 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DYDDIADAU NEWYDD GWEITHDAI Y GAEAF  2019

Paratoi Pysgod   (£95)

Dydd Mercher  Tachwedd 6ed 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Paratoi Pysgod Lefel Uwch (£125) 

Dydd Iau  Tachwedd 7ed 2019